Zaliczenie

Zasady zaliczenia Pracowni I R

Zaliczenie Pracowni I R następuje po wykonaniu 10 różnych ćwiczeń ocenionych pozytywnie (w skali ocen, od 3 do 5!), przy czym ćwiczenia dwutygodniowe liczą się jak dwa pojedyncze. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną (ważoną x2 w przypadku ćwiczeń dwutygodniowych) ocen ze wszystkich ćwiczeń. Przy obliczaniu średniej ocena 5! liczona jest jako 5.5.

Uzyskanie oceny niedostatecznej z wykonywanego ćwiczenia powoduje konieczność jego powtórzenia. W takim przypadku, w średniej uwzględnia się obie oceny. Ćwiczenie można powtarzać tylko jeden raz. Nieobecność na Pracowni – niezależnie od przyczyny – powoduje konieczność odrobienia zaległości w dodatkowym terminie.

Wykonanie ćwiczenia obejmuje:

Na tydzień przed wykonaniem ćwiczenia:
 1. Zapoznanie się z przypisanym ćwiczeniem.
 2. Pobranie instrukcji do ćwiczenia ze strony Pracowni. Jeśli instrukcji nie ma na stronie Pracowni I R, to należy jej poszukać na stronie Pracowni Technik Pomiarowych lub stronie Indywidualnej Pracowni Wstępnej B z lat ubiegłych, jeśli nie ma jeszcze instrukcji do ćwiczenia na tej stronie.
 3. Zapoznanie się z instrukcją i przygotowanie się do wykonania ćwiczenia. Rozwiązanie zadań, jeśli zostały zadane.
 4. Wykonanie dodatkowych poleceń, jeśli zostały przesłane mailem przez prowadzącego ćwiczenie.
W terminie wykonywania ćwiczenia:
 1. Zgłoszenie się przy wejściu na pracownię, zaznaczenie obecności i pobranie formularza (arkusza papieru ze stemplem) oraz oddanie opisu poprzednio wykonywanego ćwiczenia.
 2. Pobranie drobnych przyrządów (należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem).
 3. Zgłoszenie się przy stanowisku wykonywania ćwiczenia.
 4. Sprawdzian pisemny lub rozmowa z asystentem sprawdzająca przygotowanie w zakresie podstawowych zagadnień związanych z wykonywanym ćwiczeniem. Sprawdzeniu podlega także wykonanie zadań domowych, jeśli są przewidziane na niniejszych stronach. Nieprzygotowanie do zajęć jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej (2) z ćwiczenia.
 5. W przypadku ćwiczeń dwutygodniowych studentka(t) przygotowuje się do drugich zajęć zgodnie z instrukcją prowadzącego, np. opracowuje już wykonane pomiary, przygotowuje część opisu, rozwiązuje zadania podane dla lepszego zrozumienia obserwowanych zjawisk itp. Przed kontynuowaniem pomiarów zdaje ze swych wyników krótki raport i na tej podstawie kontynuuje ćwiczenie.
 6. Wykonanie pomiarów wraz z notowaniem wyników w formularzu.
 7. Przedstawienie asystentowi, po zakończeniu ćwiczenia, formularza z wynikami (do podpisu, jeśli prowadzący tego wymaga).
 8. Ustalenie z asystentem szczegółów opracowania wyników.
 9. Zwrot pobranych przyrządów.
W następnym tygodniu po wykonaniu ćwiczenia:
 1. Dostarczenie do sekretariatu Pracowni opisu ćwiczenia.
 2. Po sprawdzeniu opisu – dyskusja z prowadzącym ćwiczenie i uzyskanie oceny. O możliwości poprawienia opisu decyduje prowadzący ćwiczenie.

W przypadkach wątpliwych, decyduje koordynator pracowni.

Zasady oceny punktowej ćwiczenia

Ćwiczenia oceniane są punktowo, przy czym proporcje punktacji są następujące:

 • przygotowanie, w tym rozwiązanie zadań domowych 20%,
 • wykonanie ćwiczenia: 20%,
 • opis: 60%.

Ocena punktowa przeliczana jest na skalę ocen wg tabeli:

Uzyskana liczba punktówOcena
<512
51-603
61-703+
71-804
81-904+
91-1005
Dodatkowe 10 w przypadku uzyskania
co najmniej 91 punktów i wykonania
istotnie wyróżniającego się opisu
5+

Wzór opisu z punktacją

W przypadku wykonywania przez studentów ćwiczeń „w budowie”, do których nie została jeszcze przygotowana instrukcja lub nie zostały one jeszcze przystosowane do oceniania w sposób znormalizowany, asystent decyduje o punktacji poszczególnych elementów ćwiczenia.

Spóźnienie z opisem skutkuje obniżeniem oceny o stopień za każdy tydzień spóźnienia.

W przypadku jeśli do 4 tygodnia regularnych zajęć student nie odda żadnego opisu, zostanie on trwale usunięty z pracowni.

Preferencje

Studentom przydzielane są ćwiczenia ze zbioru ćwiczeń podstawowych, możliwe jest jednak zgłoszenie koordynatorowi pracowni chęci wykonanie ćwiczenia ze zbioru ćwiczeń dodatkowych. W takim przypadku koordynator postara się uwzględnić zgłoszone preferencje, w miarę dostępności ćwiczeń i możliwości asystentów. Wyboru ćwiczeń można dokonać z listy ćwiczeń dodatkowych na tej stronie lub z listy na starej stronie pracowni.

Zamiana na pracę w grupach badawczych:

Studentka(t), który wykonał co najmniej 3 ćwiczenia na pracowni i uzyskał z nich średnią ocen co najmniej 4, ma prawo wykonać zamiast 2-5 tygodni zajęć na pracowni ćwiczenie w pracowni badawczej Wydziału, które liczy się z wagą odpowiednią do czasu wykonywania ćwiczenia. 
Następuje to za zgoda opiekuna studentki(ta), który zobowiązuje się wówczas wobec koordynatora Pracowni I R e-mailem, że: a) studentka(t) wykona w czasie trwania semestru prace odpowiadające godzinowo 125-200% czasu który spędziłby na pracowni, b) ćwiczenie jest skrojone na miarę możliwości, c) opiekun zna wszystkie oceny studentki(ta) oraz reguły pracowni.
Studentka(t) przygotowuje z ćwiczenia sprawozdanie wg. wzoru opisu zamieszczonego poniżej. Musi ono być zrozumiałe dla jej/jego kolegów, a oceniane jest przez opiekuna wg. reguł opisanych poniżej. Oczekujemy, że trudność przygotowania sprawozdania i wykonania ćwiczenia będą proporcjonalne do wagi z jaką ma być ono ocenione na pracowni.