Wzór opisu

Uwaga: w okresie zajęć zdalnych obowiązuje ta punktacja!

Tytuł, imię i nazwisko autora

Streszczenie (3 pkt)

 • istota ćwiczenia (1),
 • wynik (1),
 • niepewność (1)

Streszczenia nie numerujemy jako rozdziału, nie jest częścią właściwego tekstu. Streszczenie służy temu, by czytelnik mógł się zorientować, co jest treścią tekstu bez zaglądania do niego. Często jest umieszczane w różnych bazach, w których pełen tekst nie występuje (na przykład w uniwersyteckim Archiwum Prac Dyplomowych można się zapoznać ze streszczaniami prac magisterskich i licencjackich). Dlatego w streszczeniu nigdy nie można odwoływać się do czegoś (wzoru, rysunku) co znajduje się w tekście, a w tekście nie odwołujemy się do czegoś, co napisaliśmy w streszczeniu.

1.Wstęp

Pierwszy akapit wyjaśnia cel ćwiczenia i nazywa zastosowane metody. (1-3 zdania)

2. Model teoretyczny (10 pkt)

Należy nazwać i podać stosowne wzory z krótkim komentarzem. Nie należy przepisywać instrukcji do ćwiczenia ani podręczników.

Przykład: będę korzystać z następującego wzoru: v=s/t gdzie:

 • v- prędkość dźwięku
 • s- odległość pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem
 • t- czas przelotu

3. Układ doświadczalny (15 pkt):

Ta część opisu musi zawierać schematyczny rysunek układu pomiarowego wraz z uzasadnieniem, dlaczego z wykorzystaniem takiego układu można zrealizować cel ćwiczenia. Elementy rysunku muszą być podpisane. Należy też jasno opisać procedurę wykonywania pomiarów.

Przykład: Zmontowano układ przedstawiony na rys 1, gdzie A oznacza …, B oznacza …., itd. Dzięki zwiększaniu długości struny przez przesuwanie uchwytu C można sprawdzić, że ….

Przykład: w celu obserwacji kolejnych harmonicznych częstości podstawowej, zwiększano częstotliwość pobudzania w zakresie … itd. Następnie badano zależność częstości podstawowej od naprężenia struny zwiększając…

4. Wyniki pomiarów (20 pkt):

 • Opis sposobu opracowania danych (5),
 • Wykresy (5) – wykresy muszą być czytelne i podpisane pod wykresem „Rys. X. Co jest na wykresie”. Nie umieszczamy nad wykresem żadnego tytułu.
 • Dopasowania (5),
 • Rachunek niepewności, zaznaczanie niepewności na wykresach (5)

5. Podsumowanie (10 pkt)

 • niepewności pomiarów (5 pkt)

Należy wskazać źródła niepewności pomiarowych i oszacować, które z nich ma decydujący wpływ na dokładność przeprowadzanych pomiarów.

 • dyskusja wyników (5 pkt)

Otrzymane wyniki należy przedyskutować, przy czym dyskusja powinna zawierać porównanie wyniku z przewidywaniami teoretycznymi i danymi tablicowymi (proszę podać źródło takich danych – o ile są dostępne).

Literatura (2 pkt)

Należy zamieścić spis pozycji literatury, do których występują odwołania w tekście opisu. Pozycje literatury muszą być ponumerowane w kolejności przywoływania ich w tekście.

Ocenie podlegają następujące elementy:

 • poprawność języka, którym napisany jest raport
 • kompletność wykonanych pomiarów – zgodnie z poleceniem prowadzącego ćwiczenie;
 • kompletność opisu, tzn. zamieszczenie wszystkich elementów wymaganych przez standard opisu;
 • poprawność merytoryczna, w tym:
  • poprawność modelu teoretycznego;
  • poprawność analizy danych pomiarowych;
  • poprawność wyciągniętych wniosków;
  • poprawność dyskusji wyników;
  • poprawność analizy niepewności pomiarowych i ich źródeł;
 • czytelność tekstu: sprawdzający nie może mieć trudności z odczytaniem opisu;
 • czytelność i poprawność zamieszczonych wzorów, w szczególności wyjaśnienie wszystkich użytych oznaczeń, w miarę potrzeb wprowadzenie numeracji wzorów;
 • czytelność i jakość rysunków, w tym
  • zamieszczenie podpisu rysunku, wraz z wyjaśnieniem jego elementów w przypadku schematów, bądź opisem wykreślonych zależności – podpis winen wyjaśniać rysunek bez konieczności czytania reszty opisu;
  • właściwa wielkość rysunku;
  • właściwy dobór skali;
  • opis osi i podanie wybranych jednostek;
  • wyraźne zaznaczenie punktów pomiarowych i wielkości błędu;
  • wyraźne rozróżnienie krzywych zamieszczonych na jednym rysunku;
  • zamieszczenie numeracji rysunków;
 • czytelność zamieszczonych tabel, w tym:
  • zamieszczenie podpisu każdej tabeli wyjaśniającego, jakie dane przedstawia;
  • umieszczenie nazw kolumn;
  • zamieszczenie jednostek wielkości przedstawionych w tabeli;
  • zamieszczenie numeracji tabel;
  • prawidłowe odnoszenie się w tekście do obiektów numerowanych: rysunków, tabel, wzorów i pozycji literaturowych.